เทศบาลตำบลสนามชัยเขต อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.snck.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2566
 
ติดต่อ - สอบถาม


  ชื่อ +
นายเขียน แสงสว่าง
  ตำแหน่ง + นายกเทศมนตรี
  โทรศัพท์ + 081-835-3888
  อีเมล์ +
saraban@snck.go.th
 
  ชื่อ + นายมานะ. ชื่นบาน
  ตำแหน่ง +
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลสนามชัยเขต
  โทรศัพท์ + 06-3547-9619
  อีเมล์ + saraban@snck.go.th
 
  ชื่อ +
นางสาวทิพย์ภาพร นาคประเสริฐ
  ตำแหน่ง +
หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ + saraban@snck.go.th
  ชื่อ + นางวีระนุช ทัพมงคล
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ + saraban@snck.go.th
 
  ชื่อ +
นายกฤษดา ศิลประเสริฐ
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ + saraban@snck.go.th
 
  ชื่อ +
ว่าง
  ตำแหน่ง +

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  โทรศัพท์ +
  อีเมล์ + saraban@snck.go.th